Test Footer 2

2009/02/27

رِسـَـالــَـــة ٌ فـــي فـُـنــُــــون ِ الـضـَّــــــرْبِ


رِسـَـالــَـــة ٌ فـــي فـُـنــُــــون ِ الـضـَّــــــرْبِ


اضـْــــــــرب فــَلـَسـْـنـَـــــا نـَخــَــــــافُ الـســَّـــــــوْط َ و الـوَجَـعـَـــــــــــااضـْــــــــرب لأنــَّـــــــــكَ تـَـبـْــــــــــدُو خـَائِـفـَــــــــــــا ً جـَـزِعــَــــــــــــــا

الـضـَــــــــرْبُ قــَـشـَّــــــة ُ قــَـصــْـــــم ِ الـظـَّـهــْـــــــر ِ فـــــي بـَلـَـــــــــــد يفـَاضـْــــــــربْ فـَمـَـــــا كـُنـْـــــتَ فـــــي ذي الأمـْـــــر ِ مُـبْـتـَـدِعـَـــــــــا

و اضـْـــــــــــــــربْ بـِـرَأسـِـــــــــــكَ حِـيـطـَانــَــــــــــــا ً و أعـْـمـِـــــــــــــــدَة ًو اضــْـــــــــربْ بـِـظـُـلـْمــِــــــــــكَ أحـْزَابــَــــــــــــا ً و مـُجـْـتـَـمـَـعــَـــــــــــــــا

الـضـَّــــــــرْبُ بـالـكـَّـــــــــفِّ سـَهــْـــــــــلٌ إنْ صَـبـــَــــــــرْتَ لـــَـــــــــــهُو الـضـَّـــــــرْبُ بـالـحــَـــــــرْفِ دَوْمــَــــــــــا ً يــُـــــــــورثُ الـهـَـلـَـعــَــــــــــا

فـَاضــْــــــــــربْ بـِكـَفــِّـــــــــكَ طـُــــــــــولَ الـلـيــْـــــــــــل ِ تـَـوْأمـَهــَــــــــــاحـَـتــَّــــــــــى بـَــــــــدَوْتَ كـَمـَـــــــــنْ فــــــــــي أهـْـلـِـــــــــهِ فـُجـِـعــَـــــــــــا

الـضـَّـــــــــرْبُ بـالـصـَّـفـْـــــــع ِ فـــــــــــــي أرْضـِـــــــــــي مـُخـَاطــَـــــــــــرَة ٌكـَــــــــمْ قــَــــــــدْ رَأيـْـنــَـــــــا مـِــــــــرَارَا ً صَـافِـعـَــــــــا ً صـُـفِــعــَـــــــــا !و اضـْــــــــــربْ بـِـلـَيـْـلـِــــــــــكَ أخـْـمـَـاســَـــــــــــا ً
لِـتـُسْـكِـتـَـنــَــــــــــــــــاتــَــــــــرَى الـنـَّـتِــيــجــَـــــــــة َ صـَـــــــــوْتَ الـحـَــــــــقِّ مـُـرْتـَـفِــعــَـــــــــا
كـَـــــــــــمْ مــَــــــــارَسَ الـضـَّـــــــــــرْبَ قــَــــــــــــوَّادٌ و عـَـاهــِـــــــــــــرَة ٌكِـلاهـُـمـَـــــــــــا لِـصـُـنـُــــــــــــوفِ الـعـُـهـْـــــــــــــر ِ قــَـــــــــدْ رَضـَـعــَـــــــــا

فـَـاضـْــــــــــربْ دُفـُـوفـَـــــــــــكَ يـــــــــا مِـغـْــــــــــــوَارَ بـَـلـْـدَتـِـنــَـــــــــــاو نــَــــــــمْ بـِـنـَصــْــــــــــرِكَ طــُـــــــــولَ الـلـيــْــــــــــل ِ مـُنـْخـَدِعـَـــــــــــــا

لا الـضـَّـــــــــرْبُ يـُـجــْـــــــــدي و لا الأجـْـنــَــــــادُ تـُـرْهـِـبـُـنــَـــــــــــاكــَـــــمْ ضــَـــــارب ٍ قــَــــــــدْ دَفــَـنــَّــــــا بـَـعـْــدَمــَــــــــا قـَـمَـعــَــــــــا وَفــِّــــــــرْ سِـيـَاطـَــــــــــكَ لـَـيـْــــــــــسَ الـسـَّـــــــوْط ُ يـُـرْهِـبـُـنـِــــــــــيو اضـْـــــربْ لـِـتـُـسْـكـِـــــتَ شِـعــْـــــري فــــــي الـدُّجـَـــى الـوَدَعـَــــــا

* * *
يـَـــــــا مـَـــــنْ بـَـــــــدَا بـَـارعــَـــــــا ً فــــــي ضـَــــــــرْب ِ إخـْـوَتــِــــــــهِ لـَـكـِــــــــنْ بـِـضـَـــــــــرْب ِ عــَــــــــدُوِّ الأرْض ِ مــَــــــــا بـَـرَعــَــــــــــا !رَاقـِــــــــــــــبْ فـَـتِـلــْـــــــــكَ الأرْضُ نـَـاقـِـمـــَـــــــــــة ٌو الأرْضُ تـَـطــْـــــــــرَحُ دَوْمــَــــــــــا ً جـِـنــْــــــــسَ مـَـــــــــا زُرِعــَــــــــا


يـَـكـْـفـيــــــكَ مـَـــــــا قــَـــــــدْ جـَـمَـعــْــــــتَ الـعـُـمــْــــــرَ مـِـــــنْ عـَـرَقـِــي يـَــــــــا مــَــــــــنْ خـَـزَائِـنــُـــــــــــهُ لا تـَعــْــــــــــرفُ الـشـَّـبـَـعـــَـــــــــــا

لا تـَعـــْــــــــــــرفُ الـزُّهــْــــــــــــــدَ إلا فــــــــــــي كـَـرَامـَـتـِـنـــَـــــــــــــاو إنْ بــَـــــــدَا مـَـالـُـنــَـــــــــــــا تـُـبـْــــــــــدي بــِـــــــــهِ طـَـمـَـعــَـــــــــــا
مــَـــــــا زلــْـــــــــــتَ تـَضــْــــــــربُ إخـْـوَانــَــــــــــا ً بـِـإخـْـوَتـِـهــِــــــــــــمْ حـَـتـَّــــــــــى ظـَـنـَـنـْــــــــــتَ بــِـــــــأنْ فـَـرَّقـْـتـَـنــَـــــــــــا شِـيـَـعــَــــــــــــــا

الـيـَـــــــــوْمَ كــُـــــــــلُّ رجـَــــــــــــال ِ الـحــَـــــــــقِّ قــَـــــــــدْ وَقــَـفــَــــــتْهــَــــــــلْ فــَــــــرَّقَ الـضـَّــــــرْبُ هــَــــــذا الـشـَّـمـْـــــلَ أمْ جَـمَـعـَــــــا ؟ ؟ ؟

وَحـَّــــــــدْتَ كــُـــــــلَّ جـُـنــُــــــــودِ الـرَّفــْــــــــض ِ فــــــي بـَـلــَـــــــــــديفـَـاشـْـكــُـــــــرْ لِـضـَـاربـِـنــَــــــــا و افــْـــــــرَحْ بـِـمــَـــــــــا صَـنـَـعــَـــــــــــا مـَـــــــا زلـْـــــــــتَ تـَـكــْـــــــرَهُ صـَـــــــــوْتَ الـحـَـــــــــقِّ مـُـتـَّـزنــَـــــــا ًو تـَـكــْـــــــــــرَهُ الـخـَـيــْـــــــــرَ و الإحـْـســَــــــــــانَ و الــوَرَعــَــــــــــــا

الـظـُّـلـْـــــــــــمُ نــَـــــــــــارٌ عـَـلــَــــــــى الـظـــُّـــــــــلام ِ تـَـحـْـرقــُهــُــــــــــمْمـَهـْـمــَـــــــــا بــَــــــــــدَا عـَـرْشـُـهــُـــــــــمْ بـالـجـُـنــْــــــــــدِ مُـمـْـتـَـنِـعـَـــــــــا

فـَاحــْــــــــذرْ مـِـــــــــنَ الـنــَّــــــــــار ِ إنَّ الـنــَّـــــــــارَ مـُحـْـرقــَـــــــــة ٌو لـْـتـَـرْتـَـــــــدِعْ مــَـــــــرَّة ً لــَــــــوْ كـُـنــْـــــــتَ مـُرْتـَـدِعــَـــــــا

2009/02/08

ابليس المصرى على باب سفارة كندا

علي باب سفارة كندا


لمحت ابليس وفي ايده استماره

بقول له علي فين قاللي بص

ياهجره يااعاره


ياعم انا زهقت كفرت

ألاقيش معاك سيجاره

أنا انتهيت خلاص


لا نافع وسواس ولا خناس

ولا ليا عيش وسط الناس
دول عالم مجرمين

عندكوا فائض في الفساد في كل البلاد

ومش محتاجين شياطين

مليش عيش في البلد دي بقالي سنين عاطل


وانتوا بتعرفوا تقلبوا الحق باطل

وتسلكوا القاتل وتمشوا في جنازة المقتول

ومفيش مشاكل


ياعم ده انا بقيت اوسوس بالمقلوب

وأقول للحرامي كفايه بقي توب

انته هاتعمل كل الذنوب لوحدك

وانا ابليس هاشتغل واعظ

ولا كمساري في اتوبيس

ياعم ده انا زمان كنت استني حد ينسي يسمي


وهوه بياكل لقمته

دلوقتي كل اكلكم بقي ملوث وبصراحه الواحد

خايف علي

صحته

ده مفيش ضمير اساساعشان اموته

وكل واحد بمزاجه خربانه ذمته

ياعم كل حاجه اتسرقت

وكده الاجيال الجديده من الحراميه اتظلمت
ياراجل ده من كتر مالطشت معايا

خرجت في مظاهره بتقول كفايه

وبرده مفيش فايدهسلامي

يحيا الرئيس للأبد


يحيا الرئيس للأبديحيا الرئيس للأبد


يحيا هوه الفرد الصمد


له صفات ربنا


لكنه له ولد


الشعب له


و الحكم له


و كلنا له سجد
نحبه بالطوع أو


بالكره ذلك الرشد


يعيش فى تقشف


و فى النقود قد زهد
يحيا الرئيس للأبد


يحيا هوه الفرد الصمد


له صفات ربنا


لكنه له ولد


الشعب له


و الحكم له


و كلنا له سجد
مكتمل و كامل


لذاك ليس ينتقد


الصالحون حوله


و ليس فيهم من فسد
إن مر يوما ركبه


حراسه بلا عدد


منعوا التجول و المسير


يا ويل شخص قد عند
يحيا الرئيس للأبد


يحيا هوه الفرد الصمد


له صفات ربنا


لكنه له ولد


الشعب له


و الحكم له


و كلنا له سجد
دوما يصون ما لنا


و صادق إذا وعد


قد كان دوما كادحا


و الحق من جد وجد
و ذكره فى صادق القرآن فعلا قد ورد


و اقرأ إذا كذبتني آخر سورة البلد
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ


عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ
cc

رخصة المشاع الابداعي
egyptianfree.blogspot.com by blogger هو المرخص لها بموجب المشاع الإبداعي نسب المصنف 3.0 الاصلية الترخيص .

c

c

http://paper.li/A7med_El_Sayed